در دامــان عشق پاک http://harfedelll.mihanblog.com 2020-09-23T18:26:00+01:00 text/html 2014-09-05T06:29:10+01:00 harfedelll.mihanblog.com پورتقی قلب http://harfedelll.mihanblog.com/post/190 <img src="http://hw11.asset.cloob.com/cloob-activity-photo/109907573-2886742c1e6a17868e561bc229156b3e-520.jpg"> text/html 2014-08-15T11:17:01+01:00 harfedelll.mihanblog.com رنجبر خوابهای من ... http://harfedelll.mihanblog.com/post/189 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>هوالمحبوب<br><br>خواب هایم بی سر و ته<br>زندگی ام آشفته<br>بهار هدر شد در دستهای ما<br>بهار گذشت و من شکوفه های سیب را نبوییدم<br>بهار گذشت و من آب باران ننوشیدم<br>بهار گذشت و من تو را نبوسیدم<br>چگونه تاوان بهار هدر شده را خواهم داد؟!؟!<br><img src="http://ts1.mm.bing.net/th?id=HN.608035878941167413&amp;pid=1.7" alt="" border="0" align="bottom" height="183" hspace="0" vspace="0" width="208"><br></b></font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b> </b></font> text/html 2014-08-09T14:47:47+01:00 harfedelll.mihanblog.com صحاف مهم http://harfedelll.mihanblog.com/post/188 <p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">اگر براے ڪسے مهم باشے<br> او همیشـہ راهے براے وᓆـت گذاشتن با تو<br> پیدا خواهد ڪرد...<br>نـہ بهانـہ اے براے فرار و نـہ دروغے براے توجیـہ!</font> </p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p> text/html 2014-07-26T11:17:52+01:00 harfedelll.mihanblog.com صحاف سخنی از ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ ﮔﺎﺭﺳﯿﺎ ﻣﺎﺭﮐﺰ http://harfedelll.mihanblog.com/post/186 <b class="yiv7757393522ygrps-yiv-1638627531" id="yiv7757393522ygrps-yiv-1638627531yiv5216984485ygrps-yiv-518248481yiv2380633442ygrps-yiv-255887013yiv2413980743ygrps-yiv-1089073710yiv4439963972ygrps-yiv-1431977026yiv8326843634ygrps-yiv-419121883yiv4357574639ygrps-yiv-729104853yiv8376170431yui_3_7_2_1_1370754369566_98387" style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 19px; font-style: italic; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font class="yiv7757393522ygrps-yiv-1638627531" id="yiv7757393522ygrps-yiv-1638627531yiv5216984485ygrps-yiv-518248481yiv2380633442ygrps-yiv-255887013yiv2413980743ygrps-yiv-1089073710yiv4439963972ygrps-yiv-1431977026yiv8326843634ygrps-yiv-419121883yiv4357574639ygrps-yiv-729104853yiv8376170431yui_3_7_2_1_1370754369566_98388" color="#333333" size="2"><font class="yiv7757393522ygrps-yiv-1638627531" id="yiv7757393522ygrps-yiv-1638627531yiv5216984485ygrps-yiv-518248481yiv2380633442ygrps-yiv-255887013yiv2413980743ygrps-yiv-1089073710yiv4439963972ygrps-yiv-1431977026yiv8326843634ygrps-yiv-419121883yiv4357574639ygrps-yiv-729104853yiv8376170431yui_3_7_2_1_1370754369566_98388" color="#333333" size="3"><div align="center" class="yiv7757393522ygrps-yiv-1638627531" id="yui_3_16_0_1_1406372558918_9725" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span class="yiv7757393522ygrps-yiv-1638627531" id="yui_3_16_0_1_1406372558918_9726" lang="FA" style="background: rgb(250, 251, 251); color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18.39px;">ﻭﻗــﺘﯽ ﺷــﻤﺎ ..." ﺟــﺮﺃﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧــﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑــﺎﺷﯿﺪ "</span></div><div align="center" class="yiv7757393522ygrps-yiv-1638627531" id="yui_3_16_0_1_1406372558918_9724" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span class="yiv7757393522ygrps-yiv-1638627531" lang="FA" style="background: rgb(250, 251, 251); color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18.39px;">&nbsp;</span></div><div align="center" class="yiv7757393522ygrps-yiv-1638627531" id="yui_3_16_0_1_1406372558918_9728" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span class="yiv7757393522ygrps-yiv-1638627531" id="yui_3_16_0_1_1406372558918_9727" lang="FA" style="background: rgb(250, 251, 251); color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18.39px;">ﺩﯾــﺮ ﯾﺎ ﺯﻭﺩ ،ﺳـﺮ ﻭ ﮐﻠﻪﯼ ﯾــﮏ ﺷـﺠﺎﻉ ﭘــﯿﺪﺍ ﺧــﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ !...</span></div><div align="center" class="yiv7757393522ygrps-yiv-1638627531" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span class="yiv7757393522ygrps-yiv-1638627531" lang="FA" style="background: rgb(250, 251, 251); color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18.39px;"><br></span></div><div align="center" class="yiv7757393522ygrps-yiv-1638627531" id="yui_3_16_0_1_1406372558918_9751" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span class="yiv7757393522ygrps-yiv-1638627531" lang="FA" style="background: rgb(250, 251, 251); color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18.39px;">&nbsp;</span></div></font></font></b> text/html 2014-07-21T14:42:29+01:00 harfedelll.mihanblog.com پورتقی آب ، قدرت خدا http://harfedelll.mihanblog.com/post/183 <img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-06-22/18/7c389242e93a931715c1c632ad57e61a-425"> text/html 2014-07-17T10:41:22+01:00 harfedelll.mihanblog.com پورتقی سکوت http://harfedelll.mihanblog.com/post/182 <img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-03-18/14/38365c6f9b63a834f9a80dcbddbc1bac-425"> text/html 2014-07-12T14:11:59+01:00 harfedelll.mihanblog.com صحاف آدمای .... http://harfedelll.mihanblog.com/post/181 <font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 8pt;"><span lang="AR-SA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">آﺩﻣﺎﯼ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻋﺎﺷﻖ میشن...<br> ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯿﺪﻥ...<br> ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻬﺖ میگن ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻥ...<br> ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺩﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ...<br> ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎﺕ میزارن...<br> ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺸﻦ، ﺳﺎﮐﺖ میشن، ﭼﯿﺰﯼ نمیگن، ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺮﻥ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ هیچوقت ﺑﺮ نمیگردن!!!</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt;"><span lang="AR-SA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' dir="RTL"><font size="5"><br></font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt;"><span lang="AR-SA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' dir="RTL"><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font> text/html 2014-07-10T08:25:15+01:00 harfedelll.mihanblog.com پورتقی ... http://harfedelll.mihanblog.com/post/179 <img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-07-10/4/3b1ee35898db2882610eab8e1a4d4b81-425"> text/html 2014-07-01T09:13:23+01:00 harfedelll.mihanblog.com پورتقی حرفای زیبا و قصار http://harfedelll.mihanblog.com/post/178 <div style="text-align: center;"><font size="4">. ما همیشه یا جای درست بودیم در زمان غلط یاجای غلط بودیم در زمان درست•.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">•. و همیشه ، همینگونه همدیگر را از دست داده ایم •.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">(مون پالاس پل استر)</font></div> text/html 2014-06-23T18:11:10+01:00 harfedelll.mihanblog.com صحاف احساس نوشته http://harfedelll.mihanblog.com/post/177 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://axgig.com/images/39711065125448059536.jpg"></P> text/html 2014-06-15T19:24:29+01:00 harfedelll.mihanblog.com صحاف احساس تصویر http://harfedelll.mihanblog.com/post/176 <P align=center>&nbsp;<IMG style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 388px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://axgig.com/images/40045591969907930517.jpg" width=576 height=424></P> text/html 2014-05-30T18:22:10+01:00 harfedelll.mihanblog.com پورتقی سیده آوا شمس عالم http://harfedelll.mihanblog.com/post/175 <p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.5em;"><font size="5"><br></font></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.5em;"><font size="5">دستهایم کوچک است</font></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.5em;"><font size="5"><br></font></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.5em;"><font size="5"><br></font></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.5em;"><font size="5">سنگهایم کوچکتر</font></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.5em;"><font size="5"><br></font></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.5em;"><font size="5"><br></font></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.5em;"><font size="5">اما خدایمٍ،فکرم وسرزمینم بزرگند.</font></span></p> text/html 2014-05-28T08:36:06+01:00 harfedelll.mihanblog.com صحاف احساس http://harfedelll.mihanblog.com/post/174 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://axgig.com/images/62114598113339606989.jpg"> text/html 2014-05-26T10:57:57+01:00 harfedelll.mihanblog.com رنجبر مبعث مبارک http://harfedelll.mihanblog.com/post/173 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b>هوالمحبوب<br><br>ز احمد تا احد یک میم فرق است<br><br>جهانی در همین یک میم غرق است<br><br>مبعث رسول الله&nbsp; مبارک<br><br>روزهاتون به عشق</b></font><br><img src="http://img.tebyan.net/big/1384/06/1201672332091441538710380721841922224137232.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="310" hspace="0" vspace="0" width="569"><br></div> text/html 2014-05-25T11:20:31+01:00 harfedelll.mihanblog.com صحاف احساس عکس http://harfedelll.mihanblog.com/post/172 &nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://axgig.com/images/30883956662560779491.jpg" width=645 height=345> text/html 2014-05-22T19:29:59+01:00 harfedelll.mihanblog.com پورتقی زندگی http://harfedelll.mihanblog.com/post/171 <div id="New3872" style="cursor: default; color: rgb(48, 62, 65); font-family: IranianSans, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><div style="cursor: default; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: 20px;"><b>ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﯾﮑﺘﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ !!!<br><br>ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺸﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﻨﮕﺎﺭﯾﻢ ؛<br><br>ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ،<br><br>ﭼﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﯿـــﺨﻨﺪﺩ،<br><br>ﭼﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﯿــﮕﺮﯾﺪ<br><br>ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﻭﺧﺘﻦ ﺷﺎﺩﯾﻬﺎﺳﺖ<br><br><span class="text_exposed_show">ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮ ﻫﻢ ﻧﻔﺴﯽ ﺑﺎ ﻏﻢ ﻫﺎﺳﺖ</span><br><br><span class="text_exposed_show">ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮ ﻫﻢ ﺳﻔﺮﯼ ﺑﺎ ﺭﻧﺞ ﺍﺳﺖ</span><br><br><span class="text_exposed_show">ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺭﻭﺯﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﺍﺳﺖ</span></b></span></span></div><br><div style="cursor: default; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><br>&nbsp;</div><br><div style="cursor: default; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><br><img alt="" src="http://www.uploadax.com/images/87377342433844165997.jpg" style="border: none; margin: 2px; width: 500px; height: 665px;"></div><br></div> text/html 2014-05-22T19:09:03+01:00 harfedelll.mihanblog.com پورتقی امروز http://harfedelll.mihanblog.com/post/170 <div><font size="4">فردا یک راز است برایش برنامه ریزی کن اما نگران نباش .</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">دیروز یک خاطره بود لطفاً حسرتش را نخور</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">ولی امروز یک هدیه است . پس قدرش را بدان …</font></div> text/html 2014-05-21T05:12:54+01:00 harfedelll.mihanblog.com میر سلیمانی بافقی(باران) عیدتان مبارك http://harfedelll.mihanblog.com/post/168 <span style="color:#000080;"><span style="font-size: 20px;"><b><span lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زادروز میلاد گمنام ترین سرباز خداوند مبارك باد</span></b></span></span><br> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><br> <span style="color:#000080;"><span style="font-size: 20px;"><b><span lang="FA">"یاعلی مدد"</span></b></span></span></div><br> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><br> <hr><br> </div><br> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><br> <span style="color:#4b0082;"><span style="font-size: 22px;"><span style="font-family: georgia,serif;"><strong><span style="line-height: 115%;" lang="FA">مستان سلامت می کنند ،شوری به جامت می کنند</span></strong></span></span></span></div><br> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><br> <span style="color:#4b0082;"><span style="font-size: 22px;"><span style="font-family: georgia,serif;"><strong><span style="line-height: 115%;" lang="FA">دل را به کامت می کنند ،با من بمان طناز من</span></strong></span></span></span></div><br> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><br> <span style="color:#4b0082;"><span style="font-size: 22px;"><span style="font-family: georgia,serif;"><strong><span style="line-height: 115%;" lang="FA">فتانه بیدادگــــر،&nbsp;&nbsp; رقصانه ام بی پا وسر</span></strong></span></span></span></div><br> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><br> <span style="color:#4b0082;"><span style="font-size: 22px;"><span style="font-family: georgia,serif;"><strong><span style="line-height: 115%;" lang="FA">شیدایی ام کن بیشتر، با من بمان طناز من</span></strong></span></span></span></div><br> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><br> <span style="color:#4b0082;"><span style="font-size: 22px;"><span style="font-family: georgia,serif;"><strong><span style="line-height: 115%;" lang="FA">هوش از سرم وا کرده ای،زیر جنون تا کرده ای</span></strong></span></span></span></div><br> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><br> <span style="color:#4b0082;"><span style="font-size: 22px;"><span style="font-family: georgia,serif;"><strong><span style="line-height: 115%;" lang="FA">کنج دلم جا کرده ای ، با من بمان طناز من</span></strong></span></span></span></div><br> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><br> <span style="color:#4b0082;"><span style="font-size: 22px;"><span style="font-family: georgia,serif;"><strong><span style="line-height: 115%;" lang="FA">گاهی بلند است سایه ات، شیطان بخواند آیه ات</span></strong></span></span></span></div><br> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><br> <span style="color:#4b0082;"><span style="font-size: 22px;"><span style="font-family: georgia,serif;"><strong><span style="line-height: 115%;" lang="FA">کم می شود دل مایه ات، با من بمان طناز من</span></strong></span></span></span></div><br> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><br> <span style="color:#4b0082;"><span style="font-size: 22px;"><span style="font-family: georgia,serif;"><strong><span style="line-height: 115%;" lang="FA">زلف پریشانم بشو،افسانه افشانم بشو</span></strong></span></span></span></div><br> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><br> <span style="color:#4b0082;"><span style="font-size: 22px;"><span style="font-family: georgia,serif;"><strong><span style="line-height: 115%;" lang="FA">یک لحظه خواهانم بشو، با من بمان طناز من</span></strong></span></span></span></div><br> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><br> <span style="color:#4b0082;"><span style="font-size: 22px;"><span style="font-family: georgia,serif;"><strong><span style="line-height: 115%;" lang="FA">من هستم و یک نازتو،در سینه دارم راز تو</span></strong></span></span></span></div><br> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><br> <span style="color:#4b0082;"><span style="font-size: 22px;"><span style="font-family: georgia,serif;"><strong><span style="line-height: 115%;" lang="FA">می سوزم از پرواز تو، با من بمان طناز من</span></strong></span></span></span></div><br> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><br> <span style="color:#4b0082;"><span style="font-size: 22px;"><span style="font-family: georgia,serif;"><strong><span style="line-height: 115%;" lang="FA">سر می نهم بر شانه ات،لرزان کنم دامانه ات </span></strong></span></span></span></div><br> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><br> <span style="color:#4b0082;"><span style="font-size: 22px;"><span style="font-family: georgia,serif;"><strong><span style="line-height: 115%;" lang="FA">آرام کن رقصانه ات، با من بمان طناز من</span></strong></span></span></span></div><br> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops:272.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><br> <span style="color:#4b0082;"><span style="font-size: 22px;"><span style="font-family: georgia,serif;"><strong><span style="line-height: 115%;" lang="FA">ازپای تا سر بی سرم،دشت جنون شد پیکرم</span></strong></span></span></span></div><br> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops:272.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><br> <span style="color:#4b0082;"><span style="font-size: 22px;"><span style="font-family: georgia,serif;"><strong><span style="line-height: 115%;" lang="FA">طعم تو دارد ساغرم،با من بمان طناز من</span></strong></span></span></span></div><br> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops:272.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><br> <span style="color:#4b0082;"><span style="font-size: 22px;"><span style="font-family: georgia,serif;"><strong><span style="line-height: 115%;" lang="FA">"باران"کند دیوانه ام ،&nbsp; شبنم زند مژگانه ام</span></strong></span></span></span></div><br> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops:272.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><br> <span style="color:#4b0082;"><span style="font-size: 22px;"><span style="font-family: georgia,serif;"><strong><span style="line-height: 115%;" lang="FA">زخمی شود شورانه ام ،با من بمان طناز من</span></strong></span></span></span></div><br> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><br> <span style="color:#4b0082;"><span style="font-size: 22px;"><span style="font-family: georgia,serif;"><strong><span style="line-height: 115%;" lang="FA">22/11/92 گرگان.میرسلیمانی بافقی<br></span></strong></span></span></span></div> text/html 2014-05-18T20:08:40+01:00 harfedelll.mihanblog.com رنجبر فال من... http://harfedelll.mihanblog.com/post/167 <div align="center"><b><font face="impact" size="3">هوالمحبوب<br><br><br>بودنت را به فال نیک می گیریم ولی<br><br>تا به کی باید در این فنجان تماشایت کنم؟<br><br><img src="http://ts4.mm.bing.net/th?id=HN.607998426725090062&amp;pid=1.7" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></font></b></div> text/html 2014-05-13T09:58:10+01:00 harfedelll.mihanblog.com صحاف میلاد حضرت علی(ع )مبارک http://harfedelll.mihanblog.com/post/165 <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">فرخنده زاد روزاسوه تقوا ،علم ، شجاعت ، مردانگی و عدالت</font></p> <p align="center"><font color="#cc9933">&nbsp;<font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cc33cc"><font size="6">&nbsp;حضرت علی (ع)</font><font size="+0"> </font></font></font></font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">وروز پدر&nbsp; مبارک</font></p> <p align="center"><font face="Arial" size="5"><img alt="" src="http://axgig.com/images/52935698000452780341.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></font></p>